Trò chơi trực tiếp

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8       1 1                       1     1                                 1 1 1               1                         00
01 6               1   1                                   1         1                   1       1                         01
02 16               1 2     1   1     1                   1   1                 1     1     1     1       1   1   1       1 02
03 13 1 2             1       1   1     1     1       1                     1                     1       1             1   03
04 11                         1 1                                 1 1 1   1     1   1 1                         1     1     04
05 10                 1 2             1 1           1           1 1         1                                     1         05
06 7                                           1     1             1       1                     1                 1   1   06
07 12             2                           1 1 1 1                   2                             1 1             1   1 07
08 6                   1       1       1     1                                               1           1                 08
09 8                         1 1   1                                                   1   1           1     1       1     09
10 13     1   1   1             1                               1 1 1 1   1 1           1                           1     1 10
11 6                                       1             1             1                   1     1                     1   11
12 11                       1             2                 1           1     1 2     1                       1 1           12
13 11           1   1     1                             1   1   1                             3         1           1       13
14 8       1               1                   1               1         1 1 1                                         1   14
15 10   1   1     1                       1   1 1                       1                 1               1               1 15
16 4 1               1                                                                         1               1           16
17 6                       1                                   1                 1   1                   1       1         17
18 12   1                       1   1       1 1                         1       1   1         1             1       1 1     18
19 12 1   1     1   1           1       2                     1     1                         1       1           1         19
20 16 1               1     1   1   1 1 1               1                         1     1 1           1         1 1 1 1     20
21 13 1                     1                   1             2   1 1         1   1 1                   1         1   1     21
22 13         1 1 1           1                       1   1   1         1 1                             1     1 1   1       22
23 14   1   2               1       1                               1         1   1     1         1       1       1 2       23
24 8                       2             1                 1             1                     1   1                   1   24
25 12           1   2 1   1         1 1           1                                 1       1           1     1             25
26 8     1       1                 1               1               1           1 1                                     1   26
27 14     2                         1         1   1                   1   1 1               2 1           1 1 1             27
28 15 1     1 1         1 1           1                   1 1 1       1                                   1     1   1 1   1 28
29 14           1       1         1       2   1     1 1         1                 1 1               1             1 1       29
30 7 1         1                 1 1           1       1             1                                                     30
31 9   1                     1 1         1                   1     1               1 1 1                                   31
32 12           1     1     1                 1                       1               2         1   1 1       1           1 32
33 10     1                           1   1           1                                     1             1     1 1 1     1 33
34 10           1   1 3     1                   2                                         1                       1         34
35 16   2 1       1         1 1       1       1       1               1 1                 1     1 1         1   1           35
36 17 1   1               1           1   1       1       1     1   1 2               1     1     1 1       1 1             36
37 10 1 1     1               1         2       1   1                                 1     1                               37
38 11         1                     1                     1 1               1     1     1     1       1 1               1   38
39 10 1         1                           1   1       1 1     1       1     1                       1                     39
40 10                                                 1 2       1   1       1     2                               1     1   40
41 8     1     1                                   1             1               1   1               1                   1 41
42 10   1 1                         1         1     1   1                       1                 1   1         1           42
43 5                         1               1                             1                 1                       1     43
44 12       1     1                                     1       1     1 1 1   1   1   1                     1   1           44
45 7                     1                                           1               1       1   1 1                   1   45
46 9                                   1                   3 1 1 1                                           1       1     46
47 15             1 1   1   1           1       1   1     1                   2                   1   2 1     1             47
48 12                                     1 1 1   1               1         1           2 1   1         1 1                 48
49 8                       1     1 1     2   1       1                                                     1               49
50 13 1             1                             1     1   1     1               1       1   1               1   1     1 1 50
51 11                 1           1 1   1                                         1       1 1   1           1         1 1   51
52 15       1 1         1     1       1             1 1   1 1 1 1                 1       1                   1         1   52
53 11         1                     1           1   1             2       1                           1   1   1   1         53
54 16     1   1       1 1 1       1                 2 1                     1   2 1     1               1   1               54
55 9             1     1 1                 1                   1                   1                     1       2         55
56 12 1     1   1       1             1       1         1 1                                 1     2         1               56
57 13                 1       1   1 1       2         1     1               2 1       1       1                             57
58 3                                                     1                                     1             1             58
59 12             1 1                     1                 1       1     1   1     1       1   1           1   1           59
60 10                                       1             2                             1 1   1         1   2       1       60
61 8               1     1   1 1         1                                               1         1           1           61
62 13               2 1         1 1                   1       1     1                                 1 1     1     2       62
63 21     1           1   1           2       1 1   1 1       2         1 1 1   1   1   1       1     1         1       1   63
64 12 2 1           1             2     2           1             1   1                 1                                   64
65 9                                                 1       1       1             1     1           1   1 1         1     65
66 12                   1       1 1                     1     1 1       1       1 1                 1           1       1   66
67 7                             1   1           1                                 1           1   1                 1     67
68 9                                   1         1   1       1         1     1                 1 1             1           68
69 11                             1               1   1                   1           2         2 1             1         1 69
70 9 1 1                                 1                         2               1                     1     1     1     70
71 12         1   2                         1               1   1 1           2                         1         1       1 71
72 11   1               1 1       1   1     1                   1           1                       2     1                 72
73 14     1   1 1                           2   1 1               1     1     1             1           1           1   1   73
74 10                           1           1     1       1 1 1               1 1             1               1             74
75 10       1               1       1       1   1                       1   1                                     1   1 1   75
76 15           1           1 1 1 1 1       1           1         1       1             1       1   1       1             1 76
77 8     1               1         1         1   1                                       1   1                     1       77
78 15     1 1   1 1           1           1       1 2               1 2                         1           1             1 78
79 17   1 1         1   1 1           1       1   1       1       1 1 1 1       1   1   1           1                       79
80 12                     1     1 1         1 1 1 1         1       1 1     1                             1                 80
81 13         1           1 1           1                 1       1             1     1   1         1 1     1             1 81
82 7 1             1                                   1                             1         1           1 1             82
83 7   1                     1                 1                       1           1   1           1                       83
84 6       1                                     1   1                                   1 2                               84
85 5         1                         1                                                 1         1 1                     85
86 9           1   1                                 1       1                         1       1     2           1         86
87 12   1 2 2   1               1                       1 1               1                             1 1                 87
88 14       1 1 2 1     1 1                       1     1                 1 1       1                                     2 88
89 15         1           1 1     1   1   1 1             1   1           1   1 1     1                 1               1   89
90 13 1       2               1     1               2           1             1     1     1   1                       1     90
91 14             1           2 1 1   1                                                         1   2   1   1         1   2 91
92 6                     1               1       1     2                                                             1     92
93 5             1 1   1                                   1                                                       1       93
94 4   1                                                               1 1                 1                               94
95 10       2                 1         2                                                     1 1                   1 1 1   95
96 11         1       1                                     1                   1 1 1   2   1     1     1                   96
97 11   1                 1                     1       1         1 1           1           1     1 1     1                 97
98 8 1     1           1       1                               1         1                                   1 1           98
99 7             1   1 1                                         1       1         1     1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Cá độ thể thao Thể thao Tỉ số bóng đá Baccarat casino Game casino Casino game nổ hũ Trò poker Trò chơi poker sòng bạc Casino game poker poker Game bài Game poker Baccarat Trò chơi xổ số