Trò chơi trực tiếp

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8                           1   1     1       1 1     1   1                                             1               00
01 13 1     1 1         1 1               1     1   1                 1             2         1                   1         01
02 9       1                                 1 1 1       1         1 1                     1                           1   02
03 11 1             1               1                               1 1       1       1         1   1         1         1   03
04 8   1             1                     1                       1     1 1                   1                         1 04
05 10       1                     1       1   1                                       1         1               1 1 1 1     05
06 8         1       1       1       1   1                                         1                 1             1       06
07 19   2             1               1     1     1 1   2     1 1     1     1       1       1         1             1 1 1   07
08 9           1                       1                           1     1                 1           1 1             1 1 08
09 15   1           1 1           1 1     1 2 1       1                         1     1           1   1             1       09
10 8         1           1         1   1                             1   1           1                           1         10
11 6           2                                             1                 1                             1 1           11
12 9                 1                 1                           1       3                 1   1       1                 12
13 11                     1 1 1         1             1 1             1     1   1   1                               1       13
14 15                 1 1       1     1         1 1               1               1             1   1     1 1     1 2       14
15 10   1         1       1   1     1                                   1           1       1                 1         1   15
16 11       1 1           1                             1   1       1       1         1               1             1 1     16
17 11           1 1                           1         1 1   1 3           1                   1                           17
18 10       1     1         1             1                             1                 1               1 1 2             18
19 5     1           1                                                         1                   1                     1 19
20 13       1                 1   1 1 1                                 1 1                   1   1 1     1 1             1 20
21 13                       1         1   1       1                 1         1 1 1   1         1     1     1 1             21
22 10           1 2                               1                                 1     1         1       2           1   22
23 10     1           1                     1     1             2   1 1             1                                 1     23
24 5       1         1                                         1       1                         1                         24
25 7     1 1                 1             1           1     1                   1                                         25
26 16       1 2                           1     1                                     1 1 1   3       1     1 1     1     1 26
27 9         1   1         1           1 1   2                   1                                           1             27
28 13                     3                                     1     1             1 2   1           1 1       1 1         28
29 12 1       1             1   2       1                 2       2                                             1     1     29
30 5       1       1           1                                   1                 1                                     30
31 18 1   1     1   1   2     1 1 2           1   1 1                                         1 1 1       2                 31
32 6             1 1                                 1                       1                               1     1       32
33 9               1   1 1                                   1                   1     1           2   1                   33
34 5                             1 1         1                         1             1                                     34
35 10       1                     1   1 1     1                           2             1 1                           1     35
36 10                         1     1 1                 1   1     1           1                 1 1   1                     36
37 11 1   1                                         1       1           1           1   3   1                   1           37
38 10                   1               1   1           1                   1     1             1 1     1         1         38
39 16 1 1 1         1       1             1 1           1     1     1                 1     1 1 1         1 1               39
40 15             3           1         1   1 1       1           1 1                                     1 2   1     1     40
41 13     1 1     1 1           1       1               1     1                     1   1 1                   1           1 41
42 6                   1 1         1   1             1                                                               1     42
43 5 1                           1               1                             1         1                                 43
44 13                             1       1           4     1     1     1                         1               1     2   44
45 11   1                   1   1                                     2       1           2               1     2           45
46 6                                               1 1     1                     1           1         1                   46
47 12       1             1         1           2   1                     1                   2         1 1 1               47
48 14   1       1         1     2           1     1   1     1     1               1                 1         1   1         48
49 14     1 1                               1                 3       1           1       3       1       1           1     49
50 9                         1 1     1         1       1                     1 1   2                                       50
51 13 1         1   1       1 1                 1       1                                       1       2       1   1     1 51
52 15         1     1 1       1     1         1         1                           1           1       2 1   1 1   1       52
53 16           1     1       1           1   1         1                             1 2     1   1 2           2   1       53
54 12       1 1             1       1     1                 1               1     1                 1 1 1             1     54
55 15   1           1                       2     1       1 1           1     1   1   1 1                     1 1 1         55
56 12                                 1             1   1   1   1   1   1         1       1             1               1 1 56
57 10                   1           1 1                     1     1               2               1   1               1     57
58 9                                                     1         2   1             1     1 1     1                 1     58
59 13 1       1     1           1                       1 1 1   1 1 1                                       1 1           1 59
60 6                     1           1                                     1                               1           1 1 60
61 7           1     1     1                                   1         1 1                             1                 61
62 7                 1               1   1 1   1                           1                             1                 62
63 16             1           1   1     2   1   1 1           1           1   2 1 1                 1                 1     63
64 18       1 1         1                                 3 2       1           1   1 1 1 1     1           1           1 1 64
65 10   1 1         1 1                           1       1 1                           1         1   1                     65
66 5                 1                 1                                                     1               1       1     66
67 12 2   1   1                             1   1   1           1 1               1                                 1 1     67
68 10                 1       1         1       1 1             1   1             1           1                 1           68
69 12 1 1         1           1           1   1 1   1             1           1 1                               1           69
70 11           1         1       1               1   1     1         1           1     1         1               1         70
71 8                       1     1       1     1               1       1                                           1   1   71
72 16 1                 2   1     1   1         1     1           1         1             1     1     1 1             1 1   72
73 7         1           1                       1 1                       1               1                       1       73
74 13 1 1 1 1 1 1                   1                     1                 1   1       1           1               1       74
75 9   1                                     1 1         1                   1             1     1 1       1               75
76 5                   1         1                                   1   1                 1                               76
77 14           1           1         2   1     1   1           1     1   1 1                     1             1     1     77
78 8   1         1 2         1                                   1                           2                             78
79 4     1 1                       1                                         1                                             79
80 13     1       1               2                 1         1       2   1     1       1                         1       1 80
81 8           1 1       1                 1         1                                     1               1     1         81
82 8                     1         1                           1                                 1           1   2     1   82
83 10               1       2                 1           1   1         1     2       1                                     83
84 6   1                             1                     1     1                         2                               84
85 10             1   1         1 1   1 1                                       1   1   1             1                     85
86 13   2     2                                 1   1     1               2   1                       1       1 1           86
87 18 1   3     1             1 1           1                     1     1 1             2 1       2         1             1 87
88 10             1                 1                       1     1   1 1           1           1   1             1         88
89 10 1         1   1           1                                               1         1     1         2               1 89
90 9                   1                               1 1     1       1                               1           1   1 1 90
91 7                   1       1   1   1             2       1                                                             91
92 14     1     1       1                                   1         1 2 1                 2   1       1         1     1   92
93 6 1                     1                       1 1                                                 1                 1 93
94 14               1     1   1       1       1         1     1     1   1 1   1 1 1                       1                 94
95 11                   1                     1     1             1             2     1     1         1           1     1   95
96 11   1 1                       1               1 1     1   1                 1                     1       1       1     96
97 12         1       1     1                     1   1                                   1   1       1 1       1       1 1 97
98 11 1                     1   2                             1             1       1       1         1 1                 1 98
99 16           1       2               1 1   1     1           1         1   2             1   1   2             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Cá độ thể thao Thể thao Tỉ số bóng đá Baccarat casino Game casino Casino game nổ hũ Trò poker Trò chơi poker sòng bạc Casino game poker poker Game bài Game poker Baccarat Trò chơi xổ số