Trò chơi trực tiếp

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13     1     1     1                         1                         1       1                 1     1   2 1 2         00
01 15           1       2                     1 1 2         1       1       1     1       1                 1   1         1 01
02 11           1   1                           1                           1           1     1       1       1 1     1 1   02
03 9 2                     1     1                   1               1 1                     1   1                         03
04 5                                                                           1                 1                   1 1 1 04
05 11       1               1         1                       1             2           2             1   1 1               05
06 10       1               2                     1     1                         1         1 1           1 1               06
07 7 1     1 1                                           1       1 1             1                                         07
08 7           2           1             1       1     1               1                                                   08
09 6                             1                                   1     1   1     1       1                             09
10 11   1   1                     1     1                 1                   1   2 1     1                   1             10
11 11                           1                               1   1         1                 1 1 1           2     2     11
12 6                 1                         1                                         1                   1 1     1     12
13 14                     1       1             1   1       2   1   1   1                       1 2   1             1       13
14 11                 1       1       1       1                           1 1   1           1     1     1   1               14
15 14       1         1 1             1             1     1   1             1   1 1       1     1             1         1   15
16 10   1                 1 1             1                                         1 1       1 1           1         1     16
17 15   1           1     2             2   1 1               1 1 1       1   1     1             1                         17
18 9     1           1           1         1               1                                 1 1                     1   1 18
19 9           1             1 1                               1     1                 1     1     1 1                     19
20 12     1                     1             1             1     1             1   1       1             1           1 2   20
21 12 2           1   1                 1                             2     1             1                 1         2     21
22 11     2                           1                               1 1 1             2             1         1         1 22
23 13       1       3           1   1 1       1       1                                           1   2             1       23
24 13 1 1 1 1 1 1   1 1                 1                                   1       1 1         1                           24
25 13     1 2 1       1         1   1       1                     1   1     1                             1         1       25
26 8   1     1         1               1             1                   1             1   1                               26
27 8                         1       1                                 1     1     1                   1 1 1               27
28 7   1                     1                       1                                       1     1   1           1       28
29 8           1 1     1   1   1                                 1                     1 1                                 29
30 8   1                             1     1                                 1   1           1   1       1                 30
31 10     1                     1               1                     1   1         1 1     1       1     1                 31
32 17     1     1       1       1 1         1           1 1       1 1 1   1   1     1                 1                 1 1 32
33 13                                     1   1 1 1 1     2                           1         1   1   1         1 1       33
34 6                                           1           1     1               1                   1   1                 34
35 12       1     1         1           1 1     1 1 1   1       1   1                               1                       35
36 9 1   1                           1           1             1   1             1                     1 1                 36
37 15 1 1               1 1           1     1         1       2         1         1         1     1   1           1         37
38 11               1   1     1                           1   1                   1         1       1   2   1               38
39 12     1               1   1     1       1                   2   1   2                                       1         1 39
40 8         1                                       1           1     1       1               1       2                   40
41 16       1     1 1   1         1     2 1   1   1           2 1     1     1                     1                         41
42 12           1         2 1             1 1                   1       1 1 1                       1             1         42
43 7     1 1       1   1                     1                                                                     2       43
44 10       1   1       1           1     1 1       1   1                                                             1   1 44
45 10   1                 1 1                 1   1 1                         1               1               1           1 45
46 14               1         1 1       2   1             1       1         1     1                     1 1   2             46
47 11             1         1                   1     1     1           1   1 1                 1 1           1             47
48 7 1                             2             1                                 1     1   1                             48
49 10     1       1                             1     2                     1   1           1 1                         1   49
50 9       1                 1         1       1       1     1         1                         1                     1   50
51 11 2                       1   1                             1           1 1 1                   1             1   1     51
52 13   1 1   1   1   1 1 1                                   1       1             1   1           1         1             52
53 11   1         2       1         1         1   1                             1                         1   1     1       53
54 9         1     1                                 1             2               2 1                     1               54
55 20           1 1           2 2 1 1         1 1   1 1             2       1 1               1               1           2 55
56 11                                         1                   1               1   1 1 1       1     1   1 1 1           56
57 8           1                       1     1 1                   1                 1                                 1 1 57
58 14                                 1                 1 2           1         2   1 1               1         1   1   1 1 58
59 10         1     1   1   2                             1                     1     1                 1         1         59
60 14                             1   1   1             1         1 1           1         1 1   1 1   1             1     1 60
61 9     1           1   1                                   1         1       1           1   1                 1         61
62 13                   2   1 1 1                         1       1   1                   2 1   1     1                     62
63 10   1     1                   1 1       1     1 1                                 1                           1     1   63
64 10         1     1               2                               1                                 1     1   1         2 64
65 10 1                                 1     1     1       1   2                   1                       1       1       65
66 4                     1                 1                                                       2                       66
67 18             1           1           1         2 2 1 1 1             2               1 1     1 1   1               1   67
68 8   1     1                           1 1           1                 2                                         1       68
69 11   1   1 1           1                           1       1   1               1     1             1             1       69
70 13       1                       2 1 2 1     1                     2                                         1 1 1       70
71 9               1               1       1     1     1       1         1         1         1                             71
72 9 1   1                 1                               2           1                     1     2                       72
73 8     1                         1                         2                       1   1                   1     1       73
74 14           2     1     1         1                   1                     1       1     1 2         1       1     1   74
75 16                 1               1   3   1       1                     1 1                   1       1   1     2   1 1 75
76 10               1           1 1     1               1   1                   1 1       1                           1     76
77 9             2 1           1             1         1         1       1                           1                     77
78 14                       1 1       1           1   1 1             1 1     1             1   1         1     1     1     78
79 11         1                   2               1         1       1     1                                 1   1       2   79
80 12   1     1       1                     2           1               1     1           1           1     1           1   80
81 12 1                                                 1 1   1 1 1       1   1                 1         1 1 1             81
82 13       1     1   1   1       1               1       1       1                 1   1 1             1         1         82
83 7 1                           1 1     1     1   1                                     1                                 83
84 7           2               1                               1               1                                 1       1 84
85 14   1               1             1   1       1 2         1               2   1             1               2           85
86 7           1       1 1     1         1                                           1                 1                   86
87 11               1                               1   1       1               1     1 1 1   1                 2           87
88 12   1   1         1     1 1           1 1 1 1                                     1     1                       1       88
89 5               1                                             1                           1                       1   1 89
90 6   1     1                                               1         1             1     1                               90
91 11                             2 1 1                             1         1       1 1               1         1   1     91
92 8                 1   1   1         1     1         1                           1                   1                   92
93 11 1   1                                         1     1 1                         1     1       1   1 1 1               93
94 5                   1                             1                             1   1             1                     94
95 14 1       1   3   2       1     1                       1 1                                               1   1     1   95
96 12             1             1                 1   1   1 1         2   2                 1                     1         96
97 10                         1                 1               1                       1   1   1   1       1     2         97
98 10 1       1                       1             1       1           1         1               1         1         1     98
99 12         1           1     1           1       1       1     1 1         1         1                 1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Cá độ thể thao Thể thao Tỉ số bóng đá Baccarat casino Game casino Casino game nổ hũ Trò poker Trò chơi poker sòng bạc Casino game poker poker Game bài Game poker Baccarat Trò chơi xổ số