Trò chơi trực tiếp

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4                         1                                                             1                   1     1     00
01 11   1 1                 1       1     1       1 1         1             1 1                   1                         01
02 10               1       1             1   1     1                             1 1   1       1   1                       02
03 13         1       2     1     1   1           1         1             1                             1   1             2 03
04 11   1 1           1                 1             1             1 1   1       1             1                   1       04
05 12         1                     1 1             1 1       1           1         1   1 1           1 1                   05
06 15         2       1 2 1     1                   1         1         1   1   1                           1   1       1   06
07 18   1   1   2       1           1       1 1 1     1             2   1     1 1               1   1         1             07
08 16   1                     1     1 1                 2   1     1 1 1       1                           2 2       1       08
09 11 1                 2     1     1   1                         1   1                     1     1   1                     09
10 7                 1               1           1         1                           1       1 1                         10
11 14               1                         1   1 1 1       1         1     1         1 1         1 1 1 1                 11
12 8       1                         1 1           1                         1               1                   1   1     12
13 5                                     1 1                                             1                   1           1 13
14 7           1                           1 1                   1               1                                 1   1   14
15 10               1       1       1               1               1   1               2   1         1                     15
16 15 2         1     1       1       1     1     1               1 1           1   1         2     1                       16
17 11 1 1       2         1 1 1                                       1             1           1           1               17
18 8     1         1                                 1 2                   1   1                     1                     18
19 7                         1                 1                 1                   1                         1   1     1 19
20 8             1 1               1                                   2               1     1                   1         20
21 11       1 1 1   1   1               1   1     1                                           1             1   1           21
22 13   1   1       1                       1         1 1         1       1   1 1                 1                 1 1     22
23 14   1     1   1 1                       1 1 1                   1 1   1 1                               2       1       23
24 11 1   1                         1               1       1   2 1     1                     1     1                       24
25 9 1           1               2                           2                                   1 1             1         25
26 12     1   1 2                             1 1         1         1     2                         1                 1     26
27 14       1     2           1               1   2         1     1             1 1 1                     1 1               27
28 16       1                     1                       2   2       1       1   1   2         1                 1     1 2 28
29 10 1     1                       1           1           1   1                     1 2                               1   29
30 13         1     1           1                         1     2     1 2                 1                     1 1       1 30
31 8                   1                 1   1                                         1 1   1   1 1                       31
32 11                           1     1 1           1 1     1         1                           1               1     2   32
33 15     1 1   1 1       1 1   1 1                   1       1             1                   1       1             1 1   33
34 13 1   1       1 1                                 1             1 1                       1 1         1   2   1         34
35 10     1           1     1                               1 1           1     1           2             1                 35
36 9                   1         1                     2 1                               2   1                         1   36
37 12         1         1   1 1   1     1                               1     1   2               2                         37
38 8                         1       1           1         1                     1 1                 1                 1   38
39 8                                   1     1       1           1 1         1     1                                 1     39
40 9     1                 1           1     1 1                                 1   1                             1     1 40
41 12                         1       1                 1     1 2                   1       1       1       1       1     1 41
42 9                   1 2 1                                     1         1                   1       1         1         42
43 12 1       1           1 1 1 1             1         1                 1                   1 1             1             43
44 5       1                   1                                       1               1 1                                 44
45 11       1                                       1   1 1       1 1           1                       1       2   1       45
46 8                                   1 1   1             1     1 1       1                                         1     46
47 16     1                   1   1       1 1     1               1     2 1         1 1 1 1               1     1           47
48 9     1     1   1                                     2     1                                 2       1                 48
49 9                 1 1     1             1           1           1 1         1                                         1 49
50 7                             1                                           1   1           1             1     2         50
51 7                           1     1                         1     1                             1 1     1               51
52 15       2 1   1             1 1     2       2           1     1                     1             1       1             52
53 11           1               1           1   1         1   2     1           1 1                 1                       53
54 11         1         1 1                                             1     1     1 3     1     1                         54
55 11             1         1       1                     1 1               2 1                       1     1         1     55
56 10           1                   1           1   1           1                   1                 1 1 1       1         56
57 9         1       1           1       1             1                   1     1                     1               1   57
58 3       1                                                               1                 1                             58
59 6                                     1           1                                         1       1 1         1       59
60 19       1     2 1   1     1           2       1   1         2 1                 1 1               1         2     1     60
61 17                     3       1       1 1   1         1     1       1   1           1   2 1       1             1       61
62 14             1         1           1 1 1           1             1       1           1 1                 1     1 2     62
63 7                                       1     1                             2         1         1                   1   63
64 16     2 1     2       1             1     1           1 1       1 1               1         1             1           1 64
65 10         1               1   1                 1     1                               1               1   2         1   65
66 4 1   1         1                                                                       1                               66
67 15 1               1 1             1   1       1   1     1                   2             1           1   1 1     1     67
68 4                                               1         1                       1     1                               68
69 16   1         1     1     1   1   1     2   1   1           2                   1         1           1   1             69
70 13 2       1 1     1       1   2               1                                         1 1           1       1         70
71 13   1   1     1       1     1     1                   1                   2       1             1 1                   1 71
72 6     1                                           1                   1 1                                 1     1       72
73 11       1     1 1           1       1                             1   1               1                     2       1   73
74 14     1     1     1 1           1                                       1 1   1         1   1     1         2       1   74
75 5                     1             1 1                               1                 1                               75
76 6                 1                                         1         1               1                       1     1   76
77 11   1                         1       1     1       2       1                   1 1                   1             1   77
78 9   1   1         1               1               1   1 1                         1                             1       78
79 15   1 1     1               1       1       1 1       1 1     1       1       1               1                   1 1   79
80 12         1                               1 1 1           1                             1     1 1       1 1     2       80
81 7                                                                 2 2       1                       1     1             81
82 10   1 1               1 1             1   1       2                           1                               1         82
83 12                           1   1               1               1     1       1                     1   2   1 1   1     83
84 8 1                                     1           1               1                       1       1         1       1 84
85 11                   1   1                     1         1 1               1     1           2       1         1         85
86 9   1                   1           1           1       1         1         1   1                               1       86
87 11         1     3     1         2                   1           1                       1             1                 87
88 11           1           1               1   1                                 1   1     1 1       1   1       1         88
89 17 1 1       1 1   1             1                                 1     1   1   1 1   2       1 1                 1   1 89
90 5                                       1         1                         1                           1             1 90
91 8 1               1               1                   1         1             1                           1       1     91
92 7         1                 1   1         1               1             1                       1                       92
93 19   2           1     1                   2 2       1                 2   1         3         1     1     1           1 93
94 7 1                   1     1       1                                                 1       1       1                 94
95 9 1               1         2 1 1     1                                                         1               1       95
96 9                                 1             1             1                       1     1     1 1   1         1     96
97 10                       1         1                       1                       1       1 1       1     1 1       1   97
98 12   1             1 1       1                               1           1                     1   2 1       1         1 98
99 15                     1   1       1   1       1 1     1       1         1       1   1           1   1             1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Cá độ thể thao Thể thao Tỉ số bóng đá Baccarat casino Game casino Casino game nổ hũ Trò poker Trò chơi poker sòng bạc Casino game poker poker Game bài Game poker Baccarat Trò chơi xổ số